Romanian (RO)English (UK)

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE CENTRULUI

 

CTIC are următoarele atribuții şi responsabilităţi:

  • integrarea subsistemelor informatice dedicate procesului educaţional, compartimentelor de resurse umane şi altor subdiviziuni într-un sistem informațional integrat de management universitar;
  • oferirea TIC moderne utilizatorilor din cadrul UCCM (studenţi, cadre didactice, management academic şi administrativ) referitoare la accesul, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori;
  • elaborarea strategiilor TIC în cadrul UCCM în acord cu strategiile generale de dezvoltare ale UCCM stabilite de Senatul Universității, prezentarea spre aprobare Conducerii Universităţii şi asigurarea implementării acestora;
  • elaborarea și oferirea propunerilor Conducerii UCCM referitor la respectarea standardelor, a bunelor practici şi gestionarea eficientă a echipamentelor de comunicaţii şi TIC din punct de vedere al utilizării, întreţinerii, dezvoltării;
  • organizarea și administrarea site-ului principal al UCCM www.uccm.md, supervizat de Prorectorul pentru activitate didactică şi asigurarea calităţii sau alt prorector conform competenței și responsabilității în domeniul informatizării activității UCCM.;
  • asigurarea managementului proiectelor informatice realizate la nivelul UCCM;  
  • coordonarea proiectelor de modernizare a infrastructurii de comunicaţii, proiectelor de implementare a unor aplicaţii destinate procesului educaţional şi proiectelor academice de cercetare/colaborare încheiate în numele Universităţii; 
  • organizarea și administrarea site-ului principal al CTIC www.ctic.uccm.md, supervizat de Șeful Centrului;  
  • argumentarea modificărilor la Regulamentul CTIC. 
Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md